Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 18.02.2019
Bod č. 3: Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Uznesenie 21/2019

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín

 

schvaľuje

 

predĺženie doby prenájmu záhrad ako prípad hodný osobitého zreteľa :

 

Por. č.          Nájomca       Parcelné číslo     Výmera (m2)         Predĺženie platnosti zmluvy

1             Mullerová Jana        237/1              180                             31.3.2024

 235                  197                            31.3.2024

 

 

2          Tomašovský Matúš      38/1               304                              31.5.2024

  42                    25                              31.5.2024

 

 

ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom v Bratislave, katastrálnym odborom, na liste vlastníctva č. 1 a 27, okres Bratislava IV, Bratislava-Devín, katastrálne územie Devín, na dobu 5 rokov. S nájomcami budú uzatvorené dodatky k nájomným zmluvám s podmienkami vyplývajúcimi so schváleného VZN č. 3/2016. 

 

Ukladá

 

starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť uzavretie písomných dodatkov k  nájomným zmluvám. 

Termín: do 31.3.2019

 

 

Prítomní:  Prieložný, Jakubkovič, Murín, Kunst, Drobniak, Šubová, Šulovská

Menovité hlasovanie:

Prieložný, Jakubkovič, Murín, Kunst, Drobniak, Šubová, Šulovská

Za: 7

Proti:0

Zdržal sa:0

 

 

 

 

--------------------------------------

                                                                                           Ing. Ľubica Kolková

      Starostka

 

Hlasovanie
Prítomní: 7 Neprítomní: 0 Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0