Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 18.02.2019
Bod č. 6: Správa z kontroly centrálnej evidencie sťažností.

Uznesenie 22/2019

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie č. 22/2019

zo dňa 18.02.2019

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín

 

 

berie na vedomie

 

 

výsledky kontroly centrálnej evidencie sťažností za rok 2017 bez pripomienok.

 

 

 

 

Prítomní:  Prieložný, Jakubkovič, Murín, Kunst, Drobniak, Šubová, Šulovská

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------

Ing. Ľubica Kolková

      starostka

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0