Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 18.02.2019
Bod č. 7: Informačný materiál z kontroly inventarizácie k 31.12.2017 zvereného hmotného majetku, prostriedkov civilnej ochrany, zvereného MČ Devín.

Uznesenie 23/2019

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie č. 23/2019

zo dňa 18.02.2019

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín

 

berie na vedomie

 

informáciu hlavného kontrolóra o výkone inventarizácie k 31.12.2017 zvereného hmotného majetku, prostriedkov civilnej ochrany, zvereného MČ Bratislava - Devín bez pripomienok

 

žiada starostku MČ Bratislava - Devín

 

predložiť na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Devín informačný materiál o zabezpečení civilnej ochrany obyvateľstva MČ Bratislava -Devín.

 

Termín : aprílové zasadanie r. 2019

 

 

 

 

 

Prítomní:  Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Prieložný, Šubová, Šulovská 

Menovité hlasovanie:  

Za: 7

Proti : 0

Zdržal sa : 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------

   Ing. Ľubica Kolková

        Starostka

Hlasovanie
Prítomní: 7 Neprítomní: 0 Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0