Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 18.02.2019
Bod č. 8: Správa z kontroly príjmov, výdavkov, banky a peňažných tokov za rok 2017.

Uznesenie 24/2019

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie č. 24/2019

zo dňa 18.02.2019

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín

 

 

berie na vedomie

 

výsledky kontroly príjmov, výdavkov, banky a peňažných tokov za rok 2017.

 

 

 

 

Prítomní:  Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Prieložný, Šubová, Šulovská 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------

   Ing. Ľubica Kolková

       starostka

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0