Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 18.02.2019
Bod č. 9: Správa o kontrole dodržiavania zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v roku 2017.

Uznesenie 25/2019

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie č. 25/2019

zo dňa 18.02.2019

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín

 

 

berie na vedomie

 

výsledky kontroly dodržiavania zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe

k informáciám za rok 2017

 

 

žiada starostku MČ Bratislava - Devín

 

zabezpečiť internú kontrolu dodržiavania nápravného opatrenia zo dňa 13. 06. 2017 a podať informáciu o plnení do aprílového Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Devín.

 

 

 

 

 

Prítomní:  Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Prieložný, Šubová, Šulovská 

Menovité hlasovanie:  

Za: 7

Proti : 0

Zdržal sa : 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------

Ing. Ľubica Kolková

      starostka

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0