Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 18.02.2019
Bod č. 10: Návrh členov ekonomickej komisie

Uznesenie 26/2019

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie č. 26/2019

zo dňa 18.02.2019

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín

 

 

schvaľuje

 

členov Komisie ekonomickej v zložení:

 

Ing. Erika Jamborová, PHD.

Ing. Ján Bořík

Ing. Katarína Šulovská

 

 

 

 

Prítomní:  Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Prieložný, Šubová, Šulovská 

Menovité hlasovanie:  

Za: 7

Proti : 0

Zdržal sa : 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------

 Ing. Ľubica Kolková

        starostka

Hlasovanie
Prítomní: 7 Neprítomní: 0 Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0