Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 18.02.2019
Bod č. 11: Návrh člena komisie kultúrnej a sociálnej

Uznesenie 27/2019

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie č. 27/2019

zo dňa 18.02.2019

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín

 

 

 

schvaľuje

 

členov Komisie kultúrnej a sociálnej v zložení:

 

PhDr. Katarína Bergerová 

Ing.Gizela Batovičová

Mgr.Art.Miriana Materáková

Mgr.Alexandra Riháková

 

 

 

 

 

 

Prítomní:  Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Prieložný, Šubová, Šulovská 

Menovité hlasovanie:  

Za: 7

Proti : 0

Zdržal sa : 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------

Ing. Ľubica Kolková

      starostka

Hlasovanie
Prítomní: 7 Neprítomní: 0 Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0