Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 18.02.2019
Bod č. 12: Návrh na doplnenie člena do Komisie stavebnej a dopravnej

Uznesenie 28/2019

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie č. 28/2019

zo dňa 18.02.2019

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín

 

 

schvaľuje

 

Martina Galáta za člena komisie stavebnej a dopravnej.

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní:  Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Prieložný, Šubová, Šulovská 

Menovité hlasovanie:  

Za: 6

Proti : 0

Zdržal sa : 1 -  Drobniak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------

Ing. Ľubica Kolková

      starostka

Hlasovanie
Prítomní: 7 Neprítomní: 0 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0