Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.04.2019
Bod č. 1: Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.

Uznesenie 29/2019

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie č. 29/2019

zo dňa 15.04.2019

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín

 

 

Schvaľuje :

 

Zapisovateľku: Bibiana Krechňáková

Návrhovú komisiu v zložení : Prieložný, Jakubkovič

Za overovateľov zápisnice : Kunst, Šulovská

 

 

 

 

Prítomní:  Prieložný, Jakubkovič, Murín, Kunst, Drobniak, Šubová, Šulovská

 

Menovité hlasovanie:

Prieložný, Jakubkovič, Murín, Kunst, Drobniak, Šubová, Šulovská

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Hlasovanie
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0