Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.04.2019
Bod č. 2: Návrh na zmenu zmluvy o nájme školy – navýšenie školného.

Uznesenie 30/2019

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

 

Uznesenie č. 30/2019

zo dňa 15.04.2019

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín

schvaľuje

Ako prípad hodný osobitého zreteľa zmenu Zmluvy o nájme článku V. Prevádzka školy v bode 3 a 4 na nasledovné znenie:

Bod 3

Nájomca sa zaväzuje na predmete nájmu prevádzkovať materskú školu. Nájomca sa zaväzuje, že počas trvania nájmu bude príspevok na starostlivosť o dieťa nad 3 roky v materskej škole pre deti s trvalým pobytom v Mestskej časti Bratislava – Devín vo výške 120,- € mesačne. Príspevok na účely tohto článku zahŕňa celodennú starostlivosť o dieťa v čase od 07.00 hod do 17.00hod. Príspevok nezahŕňa poplatok za stravu, krúžkovú činnosť a mimoškolské aktivity (výlety, školy v prírode atď.)

Bod 4

Nájomca sa zaväzuje na predmete nájmu prevádzkovať 1. a 2. stupeň základnej školy. Nájomca sa zaväzuje, že počas trvania nájmu bude príspevok na štúdium pre žiakov základnej školy s trvalým pobytom v Mestskej časti Bratislava – Devín pre 1. stupeň ZŠ vo výške 50,- € mesačne a pre 2. stupeň ZŠ vo výške 60,- € mesačne. Príspevok žiakov na štúdium pre žiakov základnej školy slúži na podporu poskytovania všeobecného vzdelania. Príspevok nezahŕňa poplatok za stravu, mimoškolské aktivity (výlety, školy v prírode atď.) a poobedňajšie aktivity v školskom klube detí. Nájomca sa ďalej zaväzuje, že poplatok za školský klub pre žiakov základnej školy s trvalým pobytom v Mestskej časti Bratislava – Devín nepresiahne 36,- € mesačne.

žiada

Starostku mestskej časti Bratislava-Devín uzavrieť dodatok k nájomnej zmluve so spoločnosťou School s.r.o, Župné námestie 2, 811 03, Bratislava s účinnosťou od 01.07.2019

ako prípad hodný osobitého zreteľa

 

Prítomní:  Prieložný, Jakubkovič, Murín, Kunst, Drobniak, Šubová, Šulovská

Menovité hlasovanie:

Prieložný, Jakubkovič, Murín, Kunst, Drobniak, Šubová, Šulovská

Za: 7

Proti:0

Zdržal sa: 0

 

 

 

  --------------------------------------

  Ing. Ľubica Kolková

        starostka

Hlasovanie
Prítomní: 7 Neprítomní: 0 Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0