Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.04.2019
Bod č. 3: Návrh na prenájom budovy verejných WC ako prípad hodný osobitého zreteľa.

Uznesenie 31/2019

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie č. 31/2019

zo dňa 15.04.2019

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín

schvaľuje

prenájom nehnuteľnosti budovy verejných WC  súp. č. 4372  postavená na parcele č. 914/2 na Muránskej ulici, zapísanú na LV č. 27, k.ú. Devín vo vlastníctve magistrátu hl. mesta a v správe  mestskej časti Bratislava- Devín spoločnosti Cornunta s.r.o, Slávičie údolie 15, Bratislava, IČO 50520598 za podmienok uvedených v dôvodovej správe ako prípad hodný osobitého zreteľa od 1.05.2019 do 31.12.2019 za nájomné 80 €.

žiada

starostku mestskej časti Bratislava-Devín uzavrieť nájomnú zmluvu so spoločnosťou Cornunta s.r.o, Slávičie údolie 15, Bratislava, IČO 50520598 do 30.04.2019 a to až na základe písomného súhlasu núteného správcu.

 

 

 

Prítomní:  Prieložný, Jakubkovič, Murín, Kunst, Drobniak, Šubová, Šulovská

Menovité hlasovanie:

Prieložný, Jakubkovič, Murín, Kunst, Drobniak, Šubová, Šulovská

Za: 7

Proti:0

Zdržal sa:0

 

 

 

--------------------------------------

Ing. Ľubica Kolková

      Starostka

Hlasovanie
Prítomní: 7 Neprítomní: 0 Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0