Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.04.2019
Bod č. 7: Návrh na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na prenájom záhrady na parc. č. 265 pre Romana Pekára ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Uznesenie 32/2019

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie č. 32/2019

zo dňa 15.04.2019

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín

schvaľuje

prenájom parc. č 265 ako prípad hodný osobitého zreteľa nasledovne:

 

Por. č. Nájomca         Číslo parcely Výmera v m2 Nájomné v €/m2/rok  Nájom do

1          Roman Pekár  265 – diel 2        380             0,50                       30.6.2020

S nájomcom bude ukončená v súčasnosti platná nájomná zmluva a zároveň bude uzatvorená nová nájomná zmluva s vyššie uvedenými podmienkami. 

ukladá

starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť uzatvorenie novej nájomnej zmluvy

Termín: do 15.05.2019

 

 

 

Prítomní:  Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Prieložný, Šubová, Šulovská 

Menovité hlasovanie:  

Za: 7

Proti : 0

Zdržal sa : 0

 

 

 

 

_____________________

     Ing. Ľubica Kolková

        Starostka

 

Hlasovanie
Prítomní: 7 Neprítomní: 0 Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0