Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.04.2019
Bod č. 8: Návrh na predĺženie doby platnosti nájomných zmlúv na prenájom záhrad, ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Uznesenie 33/2019

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie č. 33/2019

zo dňa 15.04.2019

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín

schvaľuje

predĺženie doby prenájmu záhrad ako prípad hodný osobitého zreteľa :

 

Por.č.     Nájomca                   Parcelné                      Výmera (m2)              Predĺženie platnosti

číslo                                                                                                               zmluvy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1          Marek Majda              257/1                          108                              31.5.2024

                                              265                               42

2          JUDr. Ing. Matúš

            Tomašovský               29/3                            573                              31.5.2024

3          Ing. Matúš Horák       69                               15

                                              70/1                             435                              30.6.2024

ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom v Bratislave, katastrálnym odborom, na liste vlastníctva č. 1 a 27, okres Bratislava IV, Bratislava-Devín, katastrálne územie Devín, na dobu 5 rokov. S nájomcami budú uzatvorené dodatky k nájomným zmluvám s podmienkami vyplývajúcimi so schváleného VZN č. 3/2016. 

ukladá

starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť uzavretie písomných dodatkov k  nájomným zmluvám. 

 

Termín: do 31.5.2019

Prítomní:  Prieložný, Jakubkovič, Murín, Kunst, Drobniak, Šubová, Šulovská

Menovité hlasovanie:

Prieložný, Jakubkovič, Murín, Drobniak, Šubová, Šulovská

Za: 6

Proti:0

Zdržal sa:0

Nehlasoval pre neprítomnosť Kunst

 

 

------------------------------

  Ing. Ľubica Kolková

       starostka

 

Hlasovanie
Schválené Prítomní: 7 Neprítomní: 0 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1