Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.04.2019
Bod č. 9: Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava-Devín na obdobie 2019 – 2025

Uznesenie 34/2019

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie č. 34/2019

zo dňa 15.04.2019

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín

A. berie na vedomie

ukončenie pracovného pomeru hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava-Devín Ing. Ignáca Koleka ku dňu 30.06.2019

B. schvaľuje

zmenu rozsahu výkonu funkcie na 5 hodín mesačne od 1.5.2019 do 30.6.2019.

C. vyhlasuje

podľa § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava-Devín na 24.06.

2019 na  5. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devín

D. ustanovuje

 

1. Podľa § 18a ods. 3 zákona SNR c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava-Devín nasledovne:

1.1  Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra bude zverejnené najneskôr  18.04.2019   (67 dní pred dňom konania voľby) na úradnej tabuli Mestskej časti Bratislava-Devín,  na internetovej stránke mestskej časti Bratislava - Devín a na vývesných tabuliach mestskej časti Bratislava - Devín.

1.2  Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra (ďalej len „kandidát“) musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. z. najneskôr  10.06.2019 do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Devín, Kremeľská 39, 841 10 Bratislava, v zalepenej obálke s označením „Prihláška kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava-Devín “ s poznámkou „Neotvárať“. Kandidát môže taktiež zaslať svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke prostredníctvom pošty na adresu Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Devín, Kremeľská 39, 841 10 Bratislava, s tým, že pod vyššie uvedenú adresu je potrebné napísať text „Prihláška kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra“ s poznámkou „Neotvárať“. V tomto prípade musí byt prezenčná pečiatka podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devín na obálke s najneskorším dátumom 10.06.2019. Neskorší dátum doručenia je v zmysle platnej právnej úpravy neakceptovateľný.

1.3  Posúdenie náležitostí podaných písomných prihlášok kandidátov vykoná komisia zriadená Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava-Devín (ďalej len „miestne zastupiteľstvo“), ktorá súčasné vyhodnotí splnenie náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov a vypracuje zoznam kandidátov.

1.4 Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním podľa čl.4 ods. 22 rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devín.

1.5 Podľa § 18a ods. 3 zákona na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska ,miestne zastupiteľstvo na tom istom zasadnutí vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhodne žrebom.

2. Náležitosti písomnej prihlášky kandidáta:

2.1. Meno, priezvisko

2.2. Adresa trvalého pobytu, príp. prechodného pobytu

2.3. Najvyšší dosiahnutý stupeň vzdelania, príp. ďalšie doplňujúce formy vzdelania a spôsobilosti 2.4. Štruktúrovaný profesijný životopis

2.5. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

2.6. Overená fotokópia dokladu o vzdelaní. Kvalifikačným predpokladom na výkon funkcie mestského kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

2.7. Koncepcia výkonu funkcie

3. Rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra – 20 hodín /týždenne

E. volí

komisiu na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra

Mestskej časti Bratislava-Devín v zložení:

1. Jakubkovič

2. Murín

3. Kunst

4. Šubová

F. ukladá

komisii na posúdenie náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra Mestskej časti Bratislava-Devín predložiť Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava-Devín po posúdení náležitostí prihlášok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra Mestskej časti Bratislava-Devín  zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra Mestskej časti Bratislava-Devín  za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra Mestskej časti Bratislava-Devín.

T: 24.06.2019

 

Prítomní:  Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Prieložný, Šubová, Šulovská 

Menovité hlasovanie:  

Za: 7

Proti : 0

Zdržal sa : 0

 

 

 

--------------------------------------

Ing. Ľubica Kolková

      starostka

Hlasovanie
Schválené Prítomní: 7 Neprítomní: 0 Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0