Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 15.04.2019
Bod č. 110: Návrh na udelenie poverenia Stavebnej a dopravnej komisie (v skratke „SaDK“) na prebratie odbornej a výkonnej iniciatívy nad procesom rekonštrukcie Devínskej cesty (v skratke „RDC“) za MČ Bratislava-Devín, poverenia predsedu SaDK prizývať na zasadnutia k RDC verejnosť a poverenia člena SaDK za koordinátora RDC za MČ Bratislava-Devín

Uznesenie 35/2019

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie č. 35/2019

zo dňa 15.04.2019

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín

Poveruje  

  1. Stavebnú a dopravnú komisiu prebratím odbornej a výkonnej iniciatívy nad procesom rekonštrukcie Devínskej cesty (v skratke „RDC“) za MČ Bratislava – Devín najmä v nasledovných oblastiach :                                                                                              a) Zhromažďovanie relevantných informácií k príprave rekonštrukcie Devínskej cesty                                                                    b) Prerokovávanie otázok technického riešenia jednotlivých oblastí RDC, najmä však riešenie týchto priorít: cyklotrasy, kanalizácie, výškové a priestorové vedenie komunikácie, formu, spôsob obsluhy a napojenie kameňolomu ako aj riešenie MHD, protipovodňová ochrana, plynofikácia;                                                                                                                                    c) Zabezpečenie komunikácie medzi MČ Bratislava-Devín a zainteresovanými stranami RDC ako aj iniciácia rokovaní s týmito stranami za účelom dosiahnutia najvhodnejších riešení pre MČ Bratislava-Devín;                                                                          d) Prípravou komplexných informačných podkladov pre miestne zastupiteľstvo, ktoré budú zdrojom informácií pre prijímanie uznesení k tejto problematike.
  2. Predsedu Stavebnej a dopravnej komisie Ing. Pavla Murína prizvať na každé zasadnutie tejto komisie výhradne k témam RDC verejnosť, ktorá o problematiku RDC prejaví záujem.
  3. Mgr.Martina Galáta, člena Stavebnej a dopravnej komisie za koordinátora aktivít v rámci celého procesu rekonštrukcie Devínskej cesty za MČ Bratislava-Devín.

 

 

Prítomní:  Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Murín, Prieložný, Šubová, Šulovská 

Menovité hlasovanie:  

Za: 7

Proti : 0

Zdržal sa : 0

 

 

--------------------------------------

Ing. Ľubica Kolková

        starostka

Hlasovanie
Prítomní: 7 Neprítomní: 0 Za: 7 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0