Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 28.05.2019
Bod č. 23: Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov

Uznesenie 64/2019

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

schvaľuje

Dodatok č. 1 k Zásadám o  poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov s účinnosťou od 1. júla 2019.

Hlasovanie č. 33
Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov
Schválené Prítomní: 23 Neprítomní: 2 Za: 23 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0