Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 27.03.2019
Bod č. 1: Otvorenie zasadania

Uznesenie 1/19: Uznesenie 1/19

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0