Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 23.05.2019
Bod č. 16.34: TE-252_2019_ Správa OVS Hadovce

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 73
TE-252_2019_ Správa OVS Hadovce
Prítomní: 18 Neprítomní: 7 Za: 17 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1