Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 23.05.2019
Bod č. 18.1: TE-93-2019-Baloghová Zlatica

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 78
TE-93-2019-Baloghová Zlatica
Prítomní: 18 Neprítomní: 7 Za: 18 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0