Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 23.05.2019
Bod č. 13: Návrh na menovanie členov orgánov PRO CASTELLO COMAROMIENSI, n. o. - A PRO CASTELLO COMAROMIENSI, n. o. igazgatói tanácsa tagjainak kinevezése

Uznesenie 244/2019: uznesenie k návrhu na menovanie členov orgánov neziskovej organizácie Pro castello Comaromiensi, n.o. v Komárne

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/        schvaľuje

návrh na voľbu zástupcov mesta do orgánov neziskovej organizácie Pro Castello Comaromiensi v Komárne:

Správna rada:

Mgr. Béla Keszegh

Mgr. Magdaléna Tárnok

Mgr. Ildikó Bauer

JUDr. Margit Keszegh

MUDr. Anton Marek

            Revízor:

            JUDr. Štefan Bende

 

            Riaditeľ:

Mgr. Andrej Ozimy

B/        žiada

            Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno

 

doručiť neziskovej organizácii návrh v zmysle bodu A/ tohto uznesenie.

Termín: do 15 dní od schválenia uznesenia.

 

Mgr. Béla Keszegh

 primátor mesta

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0