Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 23.05.2019
Bod č. 16.31: TE-157_2019_Sprava OVS Zichy II-85m2

Uznesenie 287/2019: uznesenie k Správe Komisie pre obchodnú verejnú súťaž na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Komárno

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A.        berie na vedomie

správu Komisie pre obchodnú verejnú súťaž na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže  vyhlásenej  v  súlade  s uznesením  Mestského  zastupiteľstva   v  Komárne č. 135/2019 zo dňa 14. marca 2019 vyhodnotenej Komisiou pre obchodnú verejnú súťaž dňa 03. mája 2019 na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Komárno  nebytového priestoru s podlahovou plochou 85 m2 v budove Zichyho paláca, so súp.č.1044 na parc. registra „C“ č. 29/1, vedený na LV 6434 v  k. ú.  Komárno,   s  vyvolávacou cenou minimálneho nájomného vo výške 40,- eur/m2/rok, ktorá bola zároveň  najnižším  podaním  na  dobu  určitú  5 rokov,

B.              konštatuje

že na obchodnú verejnú súťaž na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Komárno, vyhlásenú v súlade s uznesením MZ č. 135/2019 zo dňa 14. marca 2019 do určeného termínu, t.j. do 30. apríla 2019 do 12,00 hod. na Mestský úrad Komárno neboli podané a ani poštou neboli zaslané žiadne súťažné návrhy na adresu Mestského úradu Komárno.

 

 

Mgr. Béla Keszegh

primátor mesta

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0