Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.06.2019
Bod č. 2/B: Informácia o rokovaniach s Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavy o pripomienkach Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k parkovacej politike

Uznesenie

Uložiť ako PDF
Hlasovanie č. 17
Informácia o rokovaniach s Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava o pripomienkach Miestneho zastupiteľstva Staré Mesto k parkovacej politike
Schválené Prítomní: 20 Neprítomní: 5 Za: 20 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0