Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 14.08.2019
Bod č. 11: Územný plán

Uznesenie 043/2019: Územný plán

Hlasovanie č. 11
Územný plán
Schválené Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva

 zo dňa 14.08.2019 o 18 tej hodine

UZNESENIE Č. 043/2019

K BODU č. 11 Územný plán

I.Prerokovalo

Územný plán

  1.  
  1. Berie na vedomie

Informáciu starostu obce k prípravným prácam

Hlasovanie: za – 5, proti – 0, zdržal sa – 0

V Beniciach: 15.08.2019

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 15.08.2019

Zvesené:

Hlasovanie č. 11
Územný plán
Schválené Prítomní: 5 Neprítomní: 0 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0