Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 08.08.2019
Bod č. 1: Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.

Uznesenie 52/2019

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie č. 52/2019

zo dňa 8.8.2019

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín

 

 

Schvaľuje :

 

Zapisovateľku: Ing. Satinová

Návrhovú komisiu v zložení : p. Drobniak a p.Kunst

Za overovateľov zápisnice :  p.Jakubkovič a p.Prieložný

 

 

 

Prítomní:  Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Prieložný

Menovité hlasovanie:

Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Prieložný

 

Za: 4                                       Proti: 0                                   Zdržal sa: 0

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------

Ing. Ľubica Kolková

       starostka

Hlasovanie
Prítomní: 4 Neprítomní: 3 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0