Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 08.08.2019
Bod č. 2: Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2019

Uznesenie 53/2019

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie č. 53/2019

zo dňa 8.8.2019

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín

 

 

schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019 Miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Devín bez pripomienok

 

 

Prítomní:  Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Prieložný, Šubová,

Menovité hlasovanie:

Drobniak, Jakubkovič, Kunst, Prieložný, Šubová

 

Za: 5                                       Proti: 0                                   Zdržal sa: 0

 

 

 

 

--------------------------------------

Ing. Ľubica Kolková

      starostka

Hlasovanie
Prítomní: 5 Neprítomní: 2 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0