Mestské zastupiteľstvo – Zasadnutie 05.02.2015
Bod č. 1: Informácia o príprave rozpočtu - ústna informácia

Uznesenie 8: Informácia o príprave rozpočtu - ústna informácia

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu berie na vedomie ústnu informáciu o príprave rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015.

Hlasovanie č. 9
Informácia o príprave rozpočtu ­ ústna informácia
Prítomní: 41 Neprítomní: 4 Za: 31 Proti: 1 Zdržali sa: 9 Nehlasovali: 0