Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 13.11.2019
Bod č. 4: MAS Turiec a chodníky IBV, chodník E519 pravá strana

Uznesenie 048/2019: Audit účtovnej závierky k 31.12.2018

Hlasovanie
MAS Turiec a chodníky IBV, chodník E519 pravá strana
Schválené Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva

 zo dňa 13.11.2019 o 18 tej hodine

uznesenie č. 048/2019

k bodu č. 4 Audit účtovnej závierky k 31.12.2018

I.                   Prerokovalo

Audit účtovnej závierky k 31.12.2018

II.                 

A.  Konštatuje, že

Audit účtovnej závierky bol vykonaný v zmysle ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov

B.Berie na vedomie,

Správu nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu v Beniciach o overení účtovnej závierky k 31.12.2018

Správu nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu v Beniciach o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2018

Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0

V Beniciach: 15.11.2019

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 15.11.2019

Zvesené:

Hlasovanie č. 4
Audit účtovnej závierky k 31.12.2018
Schválené Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0