Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 13.11.2019
Bod č. 5: Plnenie rozpočtu

Uznesenie 049/2019: Plnenie rozpočtu

Hlasovanie
Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva

 zo dňa 13.11.2019 o 18 tej hodine

uznesenie č. 049/2019

k bodu č. 5 Plnenie rozpočtu k 31.10.2019

I. Prerokovalo

Plnenie rozpočtu

II.                  

A.    Berie na vedomie

Plnenie rozpočtu

Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0

V Beniciach: 15.11.2019

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 15.11.2019

Zvesené:

Hlasovanie č. 5
Plnenie rozpočtu
Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0