Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 13.11.2019
Bod č. 6: MAS Turiec a chodníky IBV, chodník E519 pravá strana

Uznesenie 050/2019: MAS Turiec a chodníky IBV, chodník E519 pravá strana

Hlasovanie č. 6
MAS Turiec a chodníky IBV, chodník E519 pravá strana
Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva

 zo dňa 13.11.2019 o 18 tej hodine

uznesenie č. 050/2019

k bodu č. 6 MAS Turiec a chodníky IBV, chodník E519 pravá strana

I.   Prerokovalo

MAS Turiec a chodníky IBV, chodník E519 pravá strana

II.

A.    Berie na vedomie

Informáciu starostu obce k

-                     nedostatku výrobných kapacít stavebných firiem

-                     financovaniu projektov prostredníctvom MAS cez IROP

-odloženiu realizácie na rok 2020

-presun finančných prostriedkov na rok 2020

B.Schvaľuje

Neuskutočnenie realizácie v roku 2019

Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa - 0

V Beniciach: 15.11.2019

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 15.11.2019

Zvesené:

Hlasovanie
MAS Turiec a chodníky IBV, chodník E519 pravá strana
Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0