Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 13.11.2019
Bod č. 7: Oprava chodníka

Uznesenie 051/2019: Oprava chodníka

Hlasovanie č. 7
Oprava chodníka
Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva

 zo dňa 13.11.2019 o 18 tej hodine

uznesenie č. 051/2019

k bodu č. 7 Oprava chodníka

I.     Prerokovalo

Oprava chodníka

II.

A.    Berie na vedomie

Informáciu starostu k

-nedostatku výrobných kapacít stavebných firiem

-rozbehnutej súťaži na výber dodávateľa prác

Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0

V Beniciach: 15.11.2019

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 15.11.2019

Zvesené:

Hlasovanie
Oprava chodníka
Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0