Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 13.11.2019
Bod č. 8: Hasičská zbrojnica

Uznesenie 052/2019: Hasičská zbrojnica

Hlasovanie č. 8
Hasičská zbrojnica
Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva

 zo dňa 13.11.2019 o 18 tej hodine

uznesenie č. 052/2019

k bodu č. 8 Hasičská zbrojnica

I.     Prerokovalo

Hasičská zbrojnica

II.

A.  Berie na vedomie

Informáciu starostu obce k 

-termínu použitiu finančných prostriedkov z dotácie DPO do 31.12.2022

-rokovaniu s majiteľkou pozemku na prípojku vody s vybudovaním kanalizačnej prípojky

B.Schvaľuje

Presun finančných prostriedkov na realizáciu v roku 2020

Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0

V Beniciach: 15.11.2019

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 15.11.2019

Zvesené:

Hlasovanie
Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0