Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 13.11.2019
Bod č. 9: Konvektomat a panvica jedáleň ZŠ

Uznesenie 053/2019: Konvektomat a panvica jedáleň ZŠ

Hlasovanie č. 9
Konvektomat a panvica jedáleň ZŠ
Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva

 zo dňa 13.11.2019 o 18 tej hodine

uznesenie č. 053/2019

k bodu č. 9 Konvektomat a panvica jedáleň ZŠ

I.     Prerokovalo

Konvektomat a panvica jedáleň ZŠ

II.

A.  Konštatuje, že

Obec nebude financovať realizáciu chodníkov IBV a chodníka E519 pravá strana v tomto roku

B.Schvaľuje

Financovanie konvektomatu a panvice z rozpočtu roka 2019 v objeme  11000,- €

Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0

V Beniciach: 15.11.2019

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 15.11.2019

Zvesené:

Hlasovanie
Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0