Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 13.11.2019
Bod č. 10: Územný plán

Uznesenie 054/2019: Územný plán

Hlasovanie č. 10
Územný plán
Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva

 zo dňa 13.11.2019 o 18 tej hodine

uznesenie č. 054/2019

k bodu č. 10 Územný plán

I.     Prerokovalo

Územný plán

II.

A.Berie na vedomie

Informáciu starostu obce k

-o začatí obstarávania Územnoplánovacej dokumentácie obce (ÚPN-O)

-Územný plán obce Benice

-financovaniu obstarávania v sume 9090,- €

-financovaniu vypracovania Územného plánu obce 20095,- €

-získaniu možnej dotácie ak bude podaná žiadosť do 28.2.2020 až do sumy 80%

B. Schvaľuje

Finančné prostriedky na rok 2019:

-obstaranie ÚPN-O – 2500,- €

-obstaranie ÚP -       - 5500,- €

Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0

V Beniciach: 15.11.2019

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 15.11.2019

Zvesené:

Hlasovanie
Územný plán
Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0