Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 13.11.2019
Bod č. 11: Rozpočtové opatrenia č. 05/2019

Uznesenie 055/2019: Rozpočtové opatrenia č. 05/2019

Hlasovanie č. 11
Rozpočtové opatrenia č. 05/2019
Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva

 zo dňa 13.11.2019 o 18 tej hodine

UZNESENIE Č. 055/2019

K BODU č. 11 Rozpočtové opatrenie

I.Prerokovalo

Rozpočtové opatrenie 05/2019

  1.  

A.Schvaľuje

Rozpočtové opatrenia č. 05/2019

Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0

V Beniciach: 15.11.2019

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 15.11.2019

Zvesené:

Hlasovanie
Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0