Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 13.11.2019
Bod č. 12: Doplnok č. 1 k VZN č. 01/2018 - návrh

Uznesenie 056/2019: Doplnok č. 1 k VZN č. 01/2018 - návrh

Hlasovanie č. 12
Doplnok č. 1 k VZN č. 01/2018 - návrh
Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva

 zo dňa 13.11.2019 o 18 tej hodine

UZNESENIE Č. 056/2019

K BODU č. 12 Doplnok č. k VZN č. 01/2018 - návrh

I.     Prerokovalo

Doplnok č. k VZN č. 01/2018 - návrh

  1. Berie na vedomie

Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa – 0

V Beniciach: 15.11.2019

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 15.11.2019

Zvesené:

Hlasovanie
Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0