Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 13.11.2019
Bod č. 13: Rôzne: Hasiči, Jubilanti, Mikuláš, Príspevok na liečbu..

Uznesenie 057/2019: Rôzne: Hasiči, Jubilanti, Mikuláš, Príspevok na liečbu..

Hlasovanie č. 13
Rôzne: Hasiči, Jubilanti, Mikuláš, Príspevok na liečbu..
Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0

Schválené znenie uznesenia

Uznesenie zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva

 zo dňa 13.11.2019 o 18 tej hodine

UZNESENIE Č. 057/2019

K BODU č. 13 Rôzne

I.     Prerokovalo

Rôzne:

A.Berie na vedomie

A.1Hasiči

Informácia o uskutočnení MTC 2.11.2019

Informáciu o uskutočnení odovzdávania ďakovnej plakety veliteľovi hasičov Františkovi Harazinovi

Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa - 0

A.2 Jubilanti

Uskutočnenie v 48. týždni

Počet jubilantov 15

Miesto Jedáleň ZŠ s MŠ

Zodpovední: poslanci: Ivana Brozmanová, Zuzana Révayová, starosta obce Milan Remšík

Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa - 0

A.3 Mikuláš

Termín 6.12.2019

Miesto: obecný úrad

Podľa počasia spojený s Mikulášskym punčom

Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa - 0

V Beniciach: 15.11.2019

Ing. Milan Remšík v. r. – starosta obce Benice

Vyvesené: 15.11.2019

Zvesené:

Hlasovanie
Prítomní: 4 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0