Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.11.2019
Bod č. 1: Otvorenie zasadnutia miestneho zastupiteľstva – určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.

Uznesenie 63/2019

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín 
 
schvaľuje :  
 
Zapisovateľku: Bibianu Krechňákovú

Návrhovú komisiu v zložení: poslanec Prieložný a poslanec Murín

Overovateľov zápisnice: poslanec Kunst a poslanec Drobniak 

Hlasovanie
Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0