Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.11.2019
Bod č. 2: Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Devín na rok 2020 a strategické rozpočty na roky 2021,2022

Uznesenie 64/2019

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín 
 
a) Schvaľuje                                                                                                                                   

návrh rozpočtu na rok 2020 a strategických rozpočtov na roky 2021, 2022  bez výhrad,   
 
s podmienkou presunutia 300 eur z účtu 635.006 zdroj 41 COFOG 0111 na kultúrnu činnosť účet 637.002.  
 
b) Berie na vedomie 
 
- Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2020 a strategických rozpočtov na roky 2021, 2022 

- Stanovisko núteného správcu k návrhu rozpočtu na rok 2020 a strategických rozpočtov na roky 2021, 2022 
 
 

Hlasovanie
Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0