Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.11.2019
Bod č. 3: Návrh na schválenie rozdelenia prebytku hospodárenia za rok 2018 medzi veriteľov Mestskej časti Bratislava - Devín.

Uznesenie 65/2019

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín 
 
a)   schvaľuje   

prerozdelenie čiastky 9512,78 €, ktorá predstavuje prebytok hospodárenia MČ Bratislava– Devín za rok 2018 znížený o zákonom stanovenú čiastku príspevku do rezervného fondu medzi 10 veriteľov mestskej časti Bratislava - Devín evidovaných k 31.12.2018  a to vo  výške 951,28€   

b)   žiada    starostku Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť zaslanie peňažných čiastok určených na čiastočné uspokojovanie veriteľov Mestskej časti Bratislava – Devín na ich účty odsúhlasené s jednotlivými veriteľmi a vinkulovanie čiastky určenej na oddlženie pre JUDr. Baba na účte MČ Bratislava – Devín až do doručenia poverenia na zaslanie peňazí od notárky spravujúcej dedičstvo po JUDr. Babovi a vinkulovanie čiastky určenej pre Ing. Mornára na účte MČ až do právoplatného rozhodnutia súdu o výške pohľadávky Ing. Mornára voči MČ.   
 
Termín: do 31.12.2019  
 

Hlasovanie
Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0