Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.11.2019
Bod č. 4: Návrh na prenájom pozemku o rozlohe 202 m2 registra „C“ parc. č. 2188/13, ostatné plochy, zapísaného na LV č. 1, spoločnosti O 2 Slovakia s.r.o. za účelom prevádzky základňovej stanice verejnej komunikačnej siete ako prípad hodný osobitého zreteľa.

Uznesenie 66/2019

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín 
 
a) schvaľuje   

Prenájom pozemku 2188/13, druh pozemku ostatné plochy, o rozlohe 202 m2 evidovaný na LV č. 1 vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy a v správe mestskej časti Bratislava – Devín spoločnosti O2 Slovakia s.r.o za účelom pokračovania prevádzky základňovej stanice verejnej telekomunikačnej siete od 07.12.2019 na dobu 10 rokov s ročným nájomným 3.200 € za celý predmet nájmu a automatickým medziročným navyšovaním o ročnú mieru inflácie meranú indexom spotrebiteľských cien podľa Štatistického úradu SR ako prípad hodný osobitého zreteľa.   

b) ukladá   

Starostke mestskej časti uzavrieť novú nájomnú zmluvu so spoločnosťou O2 Slovakia s.r.o. za podmienok dohodnutých v tomto materiáli.    Termín: do 06.12.2019 
 
 

Hlasovanie
Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0