Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.11.2019
Bod č. 5: Návrh na predĺženie prenájmu nebytového priestoru o výmere 77 m2 v stavbe bez súpisného čísla nachádzajúcej sa v areáli školy na Kremeľskej 2 na pozemku registra „C“ parc. č. 1204/22, občianskemu združeniu „Deti Devína – Naša Materská škola“ za účelom prevádzky výtvarného a hudobného ateliéru ako prípad hodný osobitého zreteľa.

Uznesenie 67/2019

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín 
 
a) schvaľuje   

Predĺženie prenájmu nebytového priestoru o výmere 77 m2 v stavbe bez súpisného čísla nachádzajúcej sa v areáli školy na Kremeľskej 2 na pozemku  registra „C“ parc. č. 1204/22 o 5 rokov, občianskemu združeniu „Deti Devína – Naša Materská škola“ za účelom prevádzky výtvarného a hudobného ateliéru za 1 € ročne ako prípad hodný osobitého zreteľa   

b) ukladá   

Starostke mestskej časti uzavrieť dodatok k nájomnej zmluve č. 184/N-NP/2014 predlžujúci trvanie nájmu  o 5 rokov t.j. do 19.12.2024.   

Termín: do 18.12.2019

Hlasovanie
Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0