Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.11.2019
Bod č. 6: Návrh na prenájom podzemnej časti parcely o výmere 17,85 m2 a nadzemnej časti parcely o výmere 3,53 m2 a nebytového pivničného priestoru o výmere 63,98 m2 nachádzajúce sa v areáli materskej školy na Kremeľskej ulici 36 pozemku registra „C“ parc. č. 35/10, občianskemu združeniu „Scéna pre Devín“ za účelom užívania priestorov PIVNICE a realizácie a užívania núdzového evakuačného východu z priestorov PIVNICE ako prípad hodný osobitého zreteľa.

Uznesenie 68/2019

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín 
 
a) schvaľuje   

Prenájom podzemnej časti parcely o výmere 17,85 m2 a nadzemnej časti parcely o výmere 3,53 m2 a nebytového pivničného priestoru o výmere 63,98 m2 nachádzajúce sa v areáli materskej školy na Kremeľskej ulici 36 pozemku  registra „C“ parc. č. 35/10, občianskemu združeniu „Scéna pre Devín“ za účelom užívania priestorov PIVNICE a   realizácie a užívania núdzového evakuačného východu z priestorov PIVNICE za 1 € ročne do 01.10. 2028 ako prípad hodný osobitého zreteľa.   

b) ukladá   

Starostke mestskej časti uzavrieť nájomnú zmluvu s občianskym združením za podmienok uvedených v tomto materiáli   

Termín: do 31.12.2019 
 
 

Hlasovanie
Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0