Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.11.2019
Bod č. 7: Návrh na odpredaj pozemkov reg. „C“ parc. č. 1504/2 o výmere 7,0 m² a parc. č. 1505/4 o výmere 23,0 m² odčlenených z pozemku registra „E“ parc.č. 1241/31 v k.ú. Devín vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, zverených do správy Mestskej časti Bratislava – Devín žiadateľom Rudolfovi Apalovičovi a Ružene Apalovičovej ako prípad hodný osobitého zreteľa.

Uznesenie 69/2019

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín 
 
a) schvaľuje 

odpredaj  pozemkov reg. „C“ parc. č. 1504/2 o výmere 7,0 m2 a časti pozemku  p. č. 1505/4 o výmere 23,0 m2 odčlenených z pozemku registra „E“ parc.č. 1241/31 v k.ú. Devín vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, zverených do správy Mestskej časti Bratislava – Devín žiadateľom Rudolfovi Apalovičovi a Ružene Apalovičovej ako prípad hodný osobitého zreteľa:

• za cenu= 1.085 Eur, t.j. 155 Eur/ m² p.č. 1504/2

• za cenu= 3.565 Eur, t.j. 155 Eur/ m² p.č. 1505/4 
 
b) ukladá 
 
starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť  uzavretie kúpno – predajnej zmluvy medzi predávajúcimi: Hlavné mesto SR Bratislava  a MČ Bratislava – Devín  a kupujúcimi: Rudolf Apalovič a Ružena Apalovičová , bytom Svätovojtešská 35 831 03 Bratislava. 
 
Termín: do 30.01.2020 
 

Hlasovanie
Schválené Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0