Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.11.2019
Bod č. 8: Návrh na odpredaj pozemku reg. „C“ parc.č. 1460/18 o výmere 28 m2 v k.ú. Devín vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy, zvereného do správy Mestskej časti Bratislava – Devín, a stanovenie kúpnej ceny za m², žiadateľovi Ing. Petrovi Oravcovi ako prípad hodný osobitého zreteľa.

Uznesenie 70/2019

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín 
 
a) schvaľuje   

odpredaj  pozemku reg. „C“ parc. č. 1460/18 o výmere 28 m2 vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy a zvereného do správy Mestskej časti Bratislava-Devín, žiadateľovi  Ing. Petrovi Oravcovi , bytom Gabčíkova 10  841 05 Bratislava, za cenu :   

155 €/m² ;  za pozemok  4.340 €   ako prípad hodný osobitého zreteľa.   

b) ukladá   

starostke Mestskej časti Bratislava – Devín zabezpečiť  uzavretie kúpno – predajnej zmluvy medzi predávajúcim : Hlavné mesto SR Bratislava  a MČ Bratislava – Devín a kupujúcim: Ing. Petrom Oravcom, bytom Gabčíkova 10  841 05 Bratislava.   

T: do 31.01.2020  
 

Hlasovanie
Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0