Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.11.2019
Bod č. 9: Návrh Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devín a Rokovacieho poriadku komisií ako poradného, iniciatívneho a kontrolného orgánu miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Devín.

Uznesenie 71/2019

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín 
 
Schvaľuje   
 
1. Rokovací poriadok Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devín     

bez pripomienok  
 
2. Rokovací poriadok komisií ako poradného, iniciatívneho a kontrolného orgánu miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Devín  
 
bez pripomienok  
 

Hlasovanie
Schválené Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0