Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.11.2019
Bod č. 10: Čerpanie rozpočtu Mestskej časti Bratislava Devín k 30.09.2019.

Uznesenie 72/2019

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín 
 
berie na vedomie  
 
správu o čerpaní rozpočtu Mestskej časti Bratislava- Devín k 30.09.2019. 

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0