Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.11.2019
Bod č. 11: Správa miestneho kontrolóra z kontroly výberu miestneho poplatku za rozvoj.

Uznesenie 73/2019

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín 
 
berie na vedomie   

správu z kontroly výberu Miestneho poplatku za rozvoj Miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Devín bez pripomienok.   
 

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0