Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.11.2019
Bod č. 12: Stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v znení VZN č. 5/2019.

Uznesenie 74/2019

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín 
 
súhlasí 
 
s návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 5/2019   
 
bez pripomienok 
 
 

Hlasovanie
Schválené Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 1