Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 25.11.2019
Bod č. 13: Stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľnosti.

Uznesenie 75/2019

Uložiť ako PDF

Schválené znenie uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín 
 
súhlasí     

s predloženým návrhom všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľnosti 
 
s pripomienkou a to: „Neodporúčame zvyšovanie základnej sadzby dane za m2, ale navrhujeme prehodnotiť výšku sadzieb  podľa paragrafu 5 ods. 2 návrhu tohto VZN tak, aby reflektovala celkove zdanenie stavieb určených na bývanie a rekreáciu voči sadzbám bytov.“ 

Hlasovanie
Schválené Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0