Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 16.10.2019
Bod č. 1: Otvorenie zasadania

Uznesenie 3/19: Uznesenie 3/19

Hlasovanie
Neurčité Prítomní: 0 Neprítomní: 0 Za: 0 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0